Billardklubben B67 Herning
Klubbens adresse:
Vestervang Skolen, Vestergade 82, (indgang fra vestergade) 
V E D T Æ G T E R
Billardklubben B-67, Herning
 
1. Hjemsted:
 Klubben er hjemmehørende på Vestervangskolen i Herning Kommune.
 
2. Formål:
Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan
dyrke billardsporten og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i   klubben, at udbrede kendskabet til billard.
 
3. Regnskabsår:
 Klubbens regnskabsår er fra 1.januar til 31.december.
 
4. Generalforsamling:
Generalforsamlingen er den øverste myndighed i alle klubbens anliggender.
Enhver lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig  uden hensyn til de fremmødtes antal.
Generalforsamlingen afgør ved simpel stemmeflertal de forslag, der i overensstemmelse med dagsordenen, bliver forelagt.
Alle aktive medlemmer over 15 år, der ikke er i kontingentrestance, har   stemmeret   på generalforsamlingen, dog skal man have været medlem i minimum 3 måneder. Foreningens kontingent fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling.      
 
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med samme varsel som ordinær  generalforsamling, når bestyrelsen finder anledning dertil eller, når mindst 1/3 af   medlemmerne til bestyrelsen har indgivet skriftlig begæring derom, ledsaget af motiveret dagsorden.
 
Generalforsamlingen afholdes i marts måned og indkaldes med 
14 dages varsel.
 
Forslag til dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde senest 5 dage før generalforsamlinge
 
   
 
 
 
 
 
 
 
Dagsorden:
    1. Valg af dirigent
    2. Beretninger ved formanden og turneringslederen
    3. Regnskabet
    4. Fastsættelse af kontingentet
    5. Indkomne forslag
    6. Valg af bestyrelse og 1 suppleant
    7. Valg af revisor  og suppleant
    8. Valg af udvalg
    9. Eventuelt
 
 
5. Bestyrelsen:
Klubben ledes af en på generalforsamlingen valgt bestyrelse på 
5  medlemmer.  
 Valgene gælder for 2 år ad gangen.
                       På lige år vælges 2 medlemmer. På ulige år vælges 3 medlemmer.

 
 Bestyrelsen konstituerer sig selv med følgende funktioner:
 Formand-Næstformand-Kasserer-Turneringsleder-Sekretær.
 
 Møderne indkaldes med minimum 5 dages varsel af formanden/sekretæren.
 Beslutninger på mødet kan tages når minimum 3 medlemmer er til stede.
 I tilfælde af stemmelighed er formandens/næstformandens stemme afgørende.
 
6. Medlemsskab:
Enhver der kan tilslutte sig klubbens formål kan blive  medlem uanset etnisk baggrund, religion, politisk tilhørsforhold eller lignende
 
Som turneringsspiller skal medlemmet have licens fra DDBU
 
 Kontingentrestance på over 3 måneder betragtes som udmeldelse af klubben.
 Et medlem, der er udelukket fra klubben på grund af restance, kan indmeldes   igen når restancen og gebyret er betalt.
Ved  kontingentrestancer udover 14 dage efter forfaldsdatoen opkræves der et      
                       gebyr, som fastsættes af bestyrelsen p.t. kr. 50,
Eksklusion:
 
Klubbens medlemmer skal til enhver tid rette sig efter de af bestyrelsen og udvalgene trufne bestemmelser.
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem.
Medlemmet kan optages igen med    bestyrelsens samtykke.
Et ekskluderet medlem kan anke eksklusionen til førstkommende   generalforsamling.
 
 
7. Tegningsret:
Klubben tegnes af formanden og kassereren i forening i økonomiske anliggender, herunder indgåelse af købs-eller låneaftaler, samt oprettelse af konti.
 
Ved køb, salg eller pantsætning af inventar eller fast ejendom  skal forslaget fremgå af indkaldelsen til bestyrelsesmødet.
           Forslaget kræver vedtagelse af minimum 3 bestyrelsesmedlemmer.
   
8. Hæftelse:
For de forpligtelser, som klubbens bestyrelse påtager sig, hæfter alene klubbens  formue.
 
 
9. Vedtægtsændring:
Forslag til vedtægtsændringer kræver 2/3 af de på generalforsamlingen fremmødte,    stemmeberettigedes stemmer for.
 
Hvis der er forslag til vedtægtsændringer skal det fremgå på indkaldelsen til generalforsamlingen.
 
10. Opløsning:
 Klubben kan kun opløses, når 2/3 af alle aktive medlemmer godkender det .
Såfremt det tilstrækkelige antal medlemmer ikke møder på den indkaldte generalforsamling, indkaldes der til en ny generalforsamling, hvor opløsningen kan ske med 2/3 af de fremmødte stemmer.
Ved opløsningen skal formuen anvendes til velgørende eller almennyttige formål.

 
 
 
Bestyrelsen Marts 2015
 
 
 

 
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.
billardklubbenb67 | Vestergade 82 | 7400 Herning | Tlf.: 22483627 | janfhansen@live.dk